اسپری های بینیاسپری بینی

نام ژنريك

گروه دارويي

نام اختصاصي

بکلو متازون  دیپروپیونات 05 /0%

ضد التهاب استروئیدی

بکلورین

فنیل افرین هیدروکلراید 25/0%

ضد احتقان

نازوفرين 25/0 درصد

فنیل افرین هیدروکلراید 5/0%

ضد احتقان

نازوفرين 5/0 درصد

دسمو پرسین 10 میکرو گرم در هر پاف

هورمون کاهش دهنده ادرار

دزمکس

اکسی متازولین 05/0%

ضد احتقان

رینوزولین

سديم كلرايد 65/0%  - 20 ميلي ليتري

ضد احتقان بینی- شستشو دهنده بینی

رینوسالتین

فلوتیکازون پروپیونات

ضد التهاب استروئیدی

فلوسینوز

نفازولین هیدروکلراید  05/0%

ضد احتقان

ناپريزول 

كرومولين سدیم  2% - 13 میلی لیتر

پایدار کننده سلولهای ماست سل

نازوكروم

كلسي تونين 100 واحد در هر پاف - 14 دوز

هورمون- انتی دوت

نازوكلسين 100

كلسي تونين 200 واحد در هر پاف - 14 دوز

هورمون- آنتی دوت

نازوكلسين 200

 

 

 In : Saturday 10 Sep 2011


  All visited : 184758 .   today : 42 .   last day : 121 .   Online : 2