قطره های بینی 

قطره های بینی

نام ژنريك

گروه دارويي

نام اختصاصي

سديم كلرايد 65/0%  - 20 ميلي ليتري

ضد احتقان بینی-شستشو دهنده بینی

 رینوسالتین

نفازولين 5 0/0% - 10 ميلي ليتري

ضد احتقان

ناپریزول

فنيل افرين 25/0%  - 10 ميلي ليتري

ضد احتقان

نازو فرین 25/0درصد

فنيل افرين 5/0% - 10 ميلي ليتري

ضد احتقان

نازوفرین 5/0درصد

 In : Saturday 10 Sep 2011


  All visited : 184463 .   today : 28 .   last day : 177 .   Online : 2