گزارش صورتهای مالی

 

گزارش اوراق مشارکت را از اینجا دریافت نمایید.

گزارش صورتهای مالی منتهی به 29/12/92 را از اینجا دریافت نمایید.

گزارش صورتهای مالی سال مالی منتهی به 31/3/92 را از اینجا دریافت نمایید.

گزارش پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 92 را از اینجا دریافت نمایید.

گزارش پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 92 بر اساس گزارش 3 ماهه را از اینجا دریافت نمایید.

گزارش پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 92 بر اساس گزارش 6 ماهه را از اینجا دریافت نمایید.

گزارش هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 91 را از اینجا دریافت نمایید.

گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 91 را از اینجا کلیک کنید.

گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به 29/12/90 را از اینجا دریافت نمایید.

بیانیه ثبت سهام سینادارو را از اینجا دریافت نمایید.