خط مشی کیفیت

شرکت سینادارو سازمانی است اقتصادی که تامین سلامت بیماران را بعنوان رسالت حرفه ای خود برگزیده است. برای نیل به این هدف، اجرای قوانین و مقررات ملی و بین المللی تولید دارو را ضروری دانسته  و توسعه کمی و کیفی فعالیتهای خود را مبتنی بر اجرای موارد زیر می داند:

 

1-   ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان

2-   ایجاد انگیزه برای هم افزایی و مشارکت موثرتر آنان

3-   تولید و عرضه داروها متناسب با نیاز مشتریان در داخل و خارج کشور

4-   افزایش رضایت جامعه پزشکی و دیگر ذینفعان

5-   پویایی مستمر در جهت حصول به کیفیت برتر

 

مدیریت و کارکنان شرکت نسبت به نظام مدیریت کیفیت مبتنی بر موارد فوق متعهد بوده و بر پایش اثربخشی و بهبود مستمر کلیه امور تاکید میورزند.

 

                                          دکتر محمد حسن واصفی

                                                    مدیرعامل